ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی انجمن علمي آسيب شناسي ايران
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی: فرایند گستر نیوشا