ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی: فرایند گستر نیوشا