ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
رازداری در پزشکی
از تاریخ 1398/10/10 لغایت 1401/10/10
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رضایت آگاهانه در حوزه درمان
از تاریخ 1398/10/10 لغایت 1401/10/10
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
اخلاق حرفه ای در پژوهش های زیست پزشکی
از تاریخ 1398/10/10 لغایت 1401/10/10
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ایمن سازی همگانی کودکان
از تاریخ 1398/07/25 لغایت 1401/07/25
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 55 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی: فرایند گستر نیوشا