ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
مراکز عضـــو ســـامانه
ردیفمرکزآدرستلفن
1 دانشگاه علوم پزشکی دزفول dezfoul.ircmelms.ir 061-42429732
2 انجمن علمي آسيب شناسي ايران iranpath.ircmelms.ir 021-66912646
3 انجمن علمي ارتودنتيست هاي ايران 11554.ircmelms.ir 021-88288358
4 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی khorasanshomali.ircmelms.ir 058-32748146
5 دانشگاه علوم پزشکی مازندران mazandaran.ircmelms.ir 011-33044295
6 دانشگاه علوم پزشکی کاشان kashan.ircmelms.ir 031-55578009
7 انجمن علمي پريودونتولوژي ايران iap.ircmelms.ir 021-88245591
8 دانشگاه علوم پزشکی کرمان kerman.ircmelms.ir 034-32114769 , 034-31215611 (واحد آموزش مجازی)
9 دانشگاه علوم پزشکی ایلام ilam.ircmelms.ir 084-32235742
10 دانشگاه علوم پزشکی گلستان golestan.ircmelms.ir 017-32451662
11 دانشگاه علوم پزشکی یزد yazd.ircmelms.ir 035-37258474
12 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان esfahan.ircmelms.ir 031-36688364
13 دانشگاه علوم پزشکی اهواز ahvaz.ircmelms.ir 061-33338908
14 دانشگاه علوم پزشکی گیلان gilan.ircmelms.ir 013-33334289
15 دانشگاه علوم پزشکی سمنان semnan.ircmelms.ir 023-33434589
16 دانشگاه علوم پزشکی همدان hamedan.ircmelms.ir 081-38321721
17 دانشگاه علوم پزشکی مشهد mashhad.ircmelms.ir 051-38800287
18 دانشگاه علوم پزشکی شیراز shiraz.ircmelms.ir 071-32300037,32351256
19 دانشگاه علوم پزشکی تبریز tabriz.ircmelms.ir 041-33378850
20 انجمن علمي پرستاران قلب ايران 70001.ircmelms.ir 021-22663165-6
21 دانشگاه علوم پزشکی جهرم jahrom.ircmelms.ir 071-54340404
22 انجمن علمي مامايي ايران isam.ircmelms.ir 021-88190164
23 مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران iem.ircmelms.ir 021-88945435
24 انجمن علمي پزشكان نوزادان ايران 11589.ircmelms.ir 021-44412437
25 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه thums.ircmelms.ir 051-52228027
26 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان zahedan.ircmelms.ir 054-33295776
27 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر boushehr.ircmelms.ir 077-33330837
28 فرهنگستان علوم پزشكي 11810.ircmelms.ir 021-88645494
29 قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ophthalmology.ircmelms.ir 021-22770938
30 دانشگاه علوم پزشکی قم qom.ircmelms.ir 025-31071318
31 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه kermanshah.ircmelms.ir 083-38364035،38378519
32 انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران iacld.ircmelms.ir 021-88970700
33 دانشكده علوم پزشکی بهبهان behbahan.ircmelms.ir 061-52722014
34 دانشگاه علوم پزشکی بم bam.ircmelms.ir 034-44219245
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی: فرایند گستر نیوشا